سرلشکر پاسدار شهید سید محمد علی جهان آرا  (فرمانده اول سپاه خرمشهر )

روحش شاد

 

 

سرلشکر پاسدار شهید عبداارضا موسوی (فرمانده دوم سپاه خرمشهر )

روحش شاد


 

برادران بزرگوارم :سمت راست نورانی سمت چپ سید رسول بهر العلوم