خاطره از شهید قاسم داخل زاده -ابراهیم قاطعی

شهید سید سعید ارجعی / ناجی شری زاده / شهید غلام چنگلوایی / شهید حمود ربیعی / وهاب خاطری / سید صالح موسوی / فرامرز نوروزی / شهید داخل زاده / ایاد حلمی زاده
اوایل سال ۱۳۶۰ - پرشین هتل

/ 0 نظر / 69 بازدید