کوتشیخ

از این دریچه کوچک با حسرت خرمشهر رو نگاه می کردیم و میگفتیم کی حمله به خرمشهر شروع میشه همه و همه آماده بودند فقط یک دستور حمله فقط یک دستور حمله.

خرمشهر کوت شیخ سنگر تیربار - آذر 1359
دو تن از مدافعان خرمشهر - نفر اول ناصر گلک و نفر دوم رضا عبد

 

سید رسول بهرالعلوم کوتشیخ

/ 0 نظر / 21 بازدید